ยกย่อง กิ่งแก้ว อินหว่าง เลขาฯ พก.คนซื่อต้นแบบ
 
     น.ส.นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผอ.ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) กล่าวว่า จากการที่ศูนย์คุณธรรมร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรภาคีต่าง ๆ ดำเนินบb]โครงการสมัชชาคุณธรรม ๒๕๕๓ เพื่อส่งเสริมเรื่องความซื่อตรงแห่งชาตินั้น ขณะนี้ศูนย์คุณธรรมได้จัด ทำโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ ในพื้นที่เป้าหมาย ๒๖ องค์กร โดยคัดเลือกบุคคลต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ จำนวน ๒๖ คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน, นางกิ่งแก้ว อินหว่าง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, นายวิชาญ คุณากูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท, นายคุรุจิต นาคร ทรรพ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, นายสด แดงเอียด อธิบดีกรม การศาสนา, นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นต้น
     
     ผอ.ศูนย์คุณธรรม กล่าวต่อไปว่า น.ส.รสนา โตสิตระกุล ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริม สร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ได้นำรายชื่อ ๒๖ บุคคลต้นแบบความซื่อตรงในภาครัฐ พร้อมหนังสือรายงานความก้าวหน้าการระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เสนอนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้ว จึงหวังว่ารัฐบาลจะได้พิจารณานำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาระบบคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อตรงของประเทศชาติต่อไป 
     
แหล่งข่าว : เดลินิวส์ออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย    วันที่ 25 ธันวาคม 2553