พม.น่านมอบเงินกู้กองทุนพัฒนาชีวิตคนพิการเกือบ ๒ ล้านบาท
 
     ทั้งนี้ กิจกรรมหลักของกองทุนฯ คือ บริการเงินกู้ยืมประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการสำหรับคนพิการ ในวงเงินกู้รายละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ผ่อนชำระหนี้ภายใน ๕ ปีโดยไม่เสียดอกเบี้ย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด ตามระเบียบคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นคนพิการที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปี และอายุไม่เกิน ๗๐ ปี ได้รับการฝึกอาชีพแล้ว หรือมีความสามารถประกอบอาชีพได้ เป็นอาชีพสุจริต มีความตั้งใจขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ สามารถชำระหนี้ได้จากการประกอบอาชีพ และไม่มีหนี้ค้างชำระจากเงินทุนนี้ หรือเงินอื่นๆ ที่สืบทราบได้ว่าเป็นผลกระทบต่อการชำระหนี้สิน
     
     จังหวัดน่านมีคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจำนวน ๑๗,๔๕๐ คน และมีผู้กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และได้รับการอนุมัติเงินกู้คนพิการตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น ๙๕๓ ราย และในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น ๔๘ คนที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยส่วนใหญ่นำไปประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน ๒๒ ราย ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ๔ ราย ค้าขายทั่วไป ๑๐ ราย ช่างฝีมือ ๕ ราย และรับจ้างอีก ๗ ราย โดยเงินกู้เหล่านี้ผู้พิการจะนำไปประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อที่จะสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ และอยู่อย่างมีความสุขในสังคมต่อไป
แหล่งข่าว : (ASTVผู้จัดการออนไลน์/มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย ๕ เม.ย.๒๕๕๕)   วันที่ 06 เมษายน 2555