รายละเอียดของข่าว
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนองค์กรด้านคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน”    
     วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2555 ศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี ได้รับเชิญจาก สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ให้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนองค์กรด้านคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน” ในฐานะที่เป็นองค์กรด้านคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ พก.ในระดับดีมาก


     วันที่ 15 เวลา 09.00 น. พิธีเปิดโดย นางนภา เศรษฐกร เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี เสร็จจากพิธีเปิดคณะผู้เข้าร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) และเดิทางต่อไปยังโรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ศาลายาจังหวัดนครปฐม

     ช่วงบ่าย ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แชร์ความรู้ที่ได้รับในช่วงเช้าจากการศึกษาดูการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม (ไทย) ต่อด้วยการอภิปราย “ความรู้ บทเรียนและความสำเร็จ ขององค์กรคนพิการที่มีการบริหารจัดการองค์กรและการจัดบริการที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน” โดย นายวีระชัย วีระฉันทชาติ คุณสโรธร ม่วงเกลี้ยง (ปิ๊ก) และโดยการนำเสนอขององค์กร 2 องค์กรตัวอย่างได้แก่ สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจังหวัดชลบุรี

     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงเช้าสรุป/ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน โดยรับฟังผลการถอดบทเรียนของกลุ่มทางร่างกาย /ทางหูและตา ต่อด้วยการอภิปราย “การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาองค์กรจาก ความรู้ บทเรียน และความสำเร็จขององค์กรในเชิงประเด็น” โดย คุณอรอุมา ผ่องจิต (น้อยหน่า) จากศูนย์พัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุบางแค คุณอดิศักดิ์ รอดสุวรรณ (แอ๊ด) จากศูนย์กลุ่มผู้ปกครองเด็กออทิสติก และคุณสโรธร ม่วงเกลี้ยง (ปิ๊ก)

     ช่วงบ่ายแบ่งกลุ่มย่อย 4 กลุ่มแลกเปลี่ยน/วิเคราะห์ ในเชิงประเด็นแต่ละประเด็น 1.การบริการ 2.การระดมทุน 3 .ตัวชี้วัด/การประเมินผล+การติดตามผลและความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4.การพัฒนาระบบมาตรฐาน ปิดท้ายด้วยสรุปประเด็นของแต่ละกลุ่มโดย นายวีระชัย วีระฉันทชาติ

     ช่วงค่ำมีคาราโอเกะกันด้วยแต่ละคนไม่ยอมปล่อยไมค์กันง่ายๆ เลย

     วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ช่วงเช้า สรุป/ทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเมื่อวาน ต่อด้วยอภิปราย “วิเคราะห์ตัวอย่างองค์กรที่ดีในเชิงประเด็นแต่ละด้าน” และอภิปรายสรุป AAR การถอดบทเรียนความหมาย ความสำคัญ กับการทำงานโดย นายวีระชัย วีระฉันทชาติ คุณสโรธร ม่วงเกลี้ยง เพื่อนำข้อมูลไปจัดทำคู่มือการบริหารจัดการองค์กรคนพิการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (คุณหน่อง) กล่าวปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการและถ่ายภาพร่วมกัน
ที่มาของข่าว : ทีมคณะทำงาน CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :