รายละเอียดของข่าว
 

การประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการการสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม    
     วันที่ 12 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการการสวัสดิการสังคมเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมตามนโยบายการกระจายเงินกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปี 2555 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 องค์กร


     นายสมชาย ศิริโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี กล่าวรายงานการจัดงาน

     รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ท่านพรชัย ขวัญสกุล กล่าวเปิดงาน

     เสวนาเรื่ององค์กรธุรกิจเพื่อสังคม (CSR)ในปัจจุบันโดย นายสมชาย ศิริโรรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี และนางสาวมานิดา ศรีเทพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

     เสวนาเรื่องแผนสวัสดิการสังคมจังหวัดชลบุรี และการขอรับสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม -กองทุนส่งเสริมฯระบบปกติ (ส่วนกลาง) -กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมระบบกระจายฯ (ส่วนภูมิภาค)โดย นางสาวมานิดา ศรีเทพ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ

     นำเสนอผลงานกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิการสังคม ปี 2554 ได้แก่ กลุ่มทำเห็ดฟางจากตำบลบ่อกวางทอง และมูลนิธิกวนอูศรีราชา
ที่มาของข่าว :

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :