รายละเอียดของข่าว
 

การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555    
     วันที่16 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ ได้มีการประชุม การดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 โดยมีนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประธานในที่ประชุม เริ่มโดย นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี ได้กล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และ ให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแนะนำตัว โดยมีกลุ่มศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ รวม 10 ศูนย์ (หน่วยร่วมบริการ) และโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ (หน่วยบริการ)รวม 10 แห่ง


     การประชุมโดยรวมมีดังนี้ สรุปบทเรียนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 โดย อาจารย์ โอภาส ปัญญา

     สรุปผลการดำเนินงานติดตามประเมินผลโครงการฯ ปี 2555 โดย นายธีรยุทธ สุคนธวิท สภาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการประเทศไทย

     กรอบแนวทางการดำเนินโครงการฯ ปี 2555 โดย นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

     แนวทางการพัฒนาระบบศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ โดย พญ.ดารณี สุวพันธ์ ผอ.ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ต่อด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้ร่วมประชุม

     สรุปแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการสู่การเป็นหน่วยร่วมบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555 โดย นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ /นางอรจิตต์ บำรุงสกุลสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

     
ที่มาของข่าว : CILC

ยังไม่มีคนฝากข้อความเลย...
ฝากข้อความ
จากคุณ :
ข้อความ :
กรอกรหัสลับ :