การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน
Peer Counseling


ความหมาย
     คือการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคนพิการกับคนพิการ บนความเท่าเทียมกันแบบเพื่อน เป็นการช่วยเหลือด้านจิตใจเป็นสำคัญ เพื่อสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีความเชื่อมั่นในตนเอง

ประโยชน์
     เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนพิการสามารถคิดและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง และยังเป็นขั้นตอนสำคัญที่ทำให้คนพิการมีเป้าหมายการฝึกทักษะ สร้างโปรแกรมการฝึกและสามารถดำรงชีวิตอิสระได้ในที่สุด

ฝึกอบรม การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

ให้บริการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

ให้บริการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อน

ฝึกอบรมให้กับชมรมโกลบอลแคมปัสเชียงใหม่

จัดกลุ่มสนับสนุน ที่ศูนย์ฯ


จัดกลุ่มสนับสนุน นอกสถานที่