activities

ฤดูกาลลงพื้นที่

ฤดูกาลลงพื้นที่ ทีมงานวิทยากรที่ฝึกอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริการฝึกทักษะการดำรงชีวิตอิสระคนพิการ สำหรับคนพิการทางกายหรือการเคลื่อนไหว เดินทางไป ติดตาม ตรวจงานและให้คำปรึกษา งานภาคปฏิบัติ กับผู้เข้าอบรมที่มาจากองค์กรต่างๆ ในหลายจังหวัด ปัตตานี

ศูนย์ IL ชลบุรี เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประเภทองค์กรของคนพิการ

วันนี้ 4 ส.ค.2566 ศูนย์ IL ชลบุรี เข้ารับการตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ ประเภทองค์กรของคนพิการ โดย อ.ทวีศักดิ์ ศรีภูษิตโต และขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ร่วมเข้าให้ข้อมูล ซึ่งทำให้ผลของงานวันนี้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

สปสช.มาช่วยส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย

สปสช.มาช่วยส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย (คลีนิคมนุษย์ล้อ จังหวัดหนองบัวลำภู) โดยวิทยากรจาก Independent Living ชลบุรี