สปสช.มาช่วยส่งเสริมกิจกรรม เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้บกพร่องทางร่างกาย